pl
gb

PRZETARGI

Anwalt im Büro
Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ubiega się o dofinansowanie na realizację projektu o nazwie „Modernizacja gospodarki energetycznej w zakładzie wzbogacania w Czerwonej Wodzie przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii” na który Zamawiający ubiega się o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP – konkurs horyzontalny Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

 

Krótki opis projektu:

Na terenie nieruchomości Wnioskodawcy przy ul. 3 Maja w Czerwonej Wodzie zlokalizowany jest zakład przeróbki surowca piaszczysto-ilastego. Zakład przeróbki funkcjonuje od 2006 roku. Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych sp. z o.o. systematycznie i planowo realizuje projekty poprawiające konkurencyjność firmy. W ramach tych działań bardzo istotnym obszarem jest planowanie kolejnych projektów inwestycyjnych. Wzrost konkurencji na rynku i dominacja firm dużych wymusza na wszystkich uczestnikach rynku podnoszenie konkurencyjności swoich produktów. W przypadku Wnioskodawcy podnoszenie konkurencyjności związane jest z utrzymaniem wysokiej jakości produktu i coraz wyższa indywidualizacja produktów do potrzeb odbiorców.

Stan taki jest genezą wdrożenie projektu polegającego na podniesieniu efektywności energetycznej produkcji i podniesieniu dzięki temu efektywności produktu. W ramach przedmiotowego projektu zostaną przeprowadzone przedsięwzięcia, których celem będzie podniesienie efektywności energetycznej Firmy. Planowane do realizacji przedsięwzięcia to: modernizacja sposobu suszenia surowca poprzez budowę zadaszonych komór solarnych wraz z instalacją ogrzewania podłogowego zasilanej pompą ciepła i wykonanie instalacja PV. Celem realizacji projektu opisanego

wnioskiem jest wdrożenie u Wnioskodawcy inwestycji mających na celu uzyskanie efektu energetycznego na poziomie 65,89% oszczędności w stosunku do stanu z przed inwestycji.
Całkowita wartość projektu wynosi 3 333 837,77 zł, w tym koszty kwalifikowane to 2 710 337,23 zł. Wkład Unii Europejskiej to 1 493 535,48 zł.
W celu zapewnienia jawności realizacji zadań na niniejszej stronie zamieszczane będą wszelkie ogłoszenia związane z Projektem, w szczególności informacje o rozpoczętych procedurach zamówień dostaw lub usług.

AKTUALNOŚCI

28.10.2016

Zapytanie ofertowe: „Budowa zespołu czterech komór solarnych oraz budynku kotłowni”

 

Zapytanie ofertowezapytanie ofertowe
Formularz ofertowyformularz ofertowy
Załącznikzałącznik